Wezwanie

W przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu, w którym jest to zabronione, funkcjonariusze Straży Miejskiej w Jaśle mogą za wycieraczką pojazdu umieścić wezwanie dla kierującego. W takiej sytuacji kierujący pojazdem zobowiązany jest osobiście zgłosić się do siedziby Straży Miejskiej w Jaśle przy ul. PCK 2a w terminie wskazanym na wezwaniu, w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. W przypadku trudności ze stawiennictwem w wyznaczonym terminie prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 134486370 w celu uzgodnienia dogodnego terminu.
W przypadku nie zgłoszenia się kierującego pojazdem w wyznaczonym terminie, na podstawie art. 54 Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, zostaną wszczęte czynności wyjaśniające zmierzające do zastosowania sankcji przewidzianych przez Kodeks Wykroczeń. Wtedy właściciel/posiadacz pojazdu zostanie wezwany do straży miejskiej pisemnie.
Wezwanie to nie mandat!

Wezwanie do stawiennictwa

Mandat

Jeśli popełniłeś wykroczenie, możesz zostać ukarany mandatem. Za popełnione wykroczenia strażnicy najczęściej wystawiają mandaty karne kredytowane. Ukarany musi wówczas uiścić należność na poczcie, w banku lub dokonać przelew. Z kolei mandaty karne gotówkowe, które płaci się na miejscu funkcjonariuszowi, otrzymują jedynie osoby czasowo przebywające na terenie naszego kraju (obcokrajowcy) lub te, które nie mają stałego miejsca zameldowania albo pobytu.
Grzywna nałożona mandatem karnym kredytowanym powinna być uiszczona w terminie 7 dni od daty przyjęcia mandatu (art. 98 § 3 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).
Należność z tytułu mandatu, nałożonego przez funkcjonariusza Straży Miejskiej w Jaśle, bez opłat manipulacyjnych można zapłacić w kasie Urzędu Miasta w Jaśle w godzinach: poniedziałek – od. godz. 7.40 do godz. 16.45,wtorek – czwartek: od godz. 7.40 do godz. 15.00, piątek i ostatni roboczy dzień miesiąca – od godz. 7.40 do godz. 13.00
Wpłaty można dokonać także przelewem na konto 60 8627 1011 2001 0048 6891 0002; Odbiorca: Miasto Jasło ul. Rynek 12 ,38-200 Jasło. W tytule przelewu należy koniecznie umieścić serię i numer mandatu oraz PESEL ukaranego.
Uiszczając grzywnę w urzędzie pocztowym lub w banku, trzeba dodatkowo liczyć się z kosztami opłat manipulacyjnych. Numer konta, na które można wpłacić grzywnę, umieszczony jest na odcinku A i B otrzymanego mandatu.

Wzór Mandatu karnego

Sprawy związane z wpłatami z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego obsługiwane są przez:
Wydział Finansowy
URZĄD MIASTA W JAŚLE
ul.Rynek 12
38-200 Jasło
tel. 134486305

Strefa Płatnego Parkowania

Kontroli wykonania obowiązku opłacenia postoju w Strefie Płatnego Parkowania dokonują funkcjonariusze Straży Miejskiej w Jaśle
W przypadku stwierdzenia nieopłaconego lub przedłużonego postoju funkcjonariusz wystawia „wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej” i wkłada je za wycieraczkę parkującego pojazdu. Wysokość opłaty dodatkowej jest uzależniona od czasu uiszczenia opłaty w kasie.
W przypadku stwierdzenia nie wniesienia opłaty za parkowanie w płatnej strefie parkowania pobiera się opłatę dodatkową w wysokości:
1) 50,00 zł, jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona w terminie 7 dni od dnia parkowania bez uiszczenia opłaty;
2) 100,00 zł, jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona po terminie określonym w pkt 1.

W przypadku nie wniesienia powyższej opłaty w terminie 14 dni od dnia parkowania bez uiszczenia opłaty, ściągnięcie opłaty nastąpi w trybie egzekucji administracyjnej.

Wpłaty dokonać można na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle, ul. Stroma 2, 38-200 Jasło 60 8627 1011 2001 0048 6891 0002. W tytule wpłaty należy podać serię i nr zawiadomienia oraz nr rejestracyjny pojazdu. Należność można także wpłacić w kasie Urzędu Miasta Jasła ul. Rynek 12, 38-200 Jasło w godzinach: poniedziałek – od. godz. 7.40 do godz. 16.45,wtorek – czwartek: od godz. 7.40 do godz. 15.00, piątek i ostatni roboczy dzień miesiąca – od godz. 7.40 do godz. 13.00

wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej

„Wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej ” nie jest mandatem karnym.
Więcej o Strefie Parkowania Płatnego.