Straż Miejska w Jaśle zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Straży Miejskiej w Jaśle.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Treść nietekstowa nie posiada alternatywy w postaci tekstu odczytywanego maszynowo.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Media nie posiadają audiodeskrypcji lub innej alternatywy.
 • Fragmenty strony posiadają zbyt niski poziom kontrastu.
 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia

 • Część multimediów została opublikowana przed 23 września 2018 roku.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paweł Rzońca.
 • E-mail: koordynator.dostepnosc@um.jaslo.pl
 • Telefon: +48 13 448 63 21

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Miasta Jasła
 • Adres: ul. Rynek 12, 38-200 Jasło
 • E-mail: urzad@um.jaslo.pl
 • Telefon: +48 13 448 63 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Straży Miejskiej, ul. PCK 2a

Do budynku prowadzi 1 wejście.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście zabezpieczone domofonem otwierane przez dyżurnego lub operatora monitoringu.

Na budynku zainstalowany jest monitoring.

W budynku nie ma windy.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenie na parterze.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Przy budynku nie znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i niektórych pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Urząd Miasta w Jaśle, budynek główny ul. Rynek 12.

Do budynku prowadzą 2 wejścia główne, od ul. Rynek i ul. Basztowej i jedno awaryjne od strony ul. Jana Pawła II.

Do wejścia od strony ul. Rynek i ul. Jana Pawła II prowadzą: schody.

Do wejścia od strony ul. Basztowej prowadzi bezpośrednio chodnik.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku jest winda, dostępna bezpośrednio z poziomu ulicy Basztowej.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrach 1, 2, 3.

Toaleta dostępna znajduje się na parterze budynku.

Przy budynku, od strony ul. Basztowej wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku jest przenośna pętla indukcyjna.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Urząd Miasta w Jaśle, budynek przy ul. Floriańskiej 8a

Do budynku prowadzi 1 wejście.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Budynek nie jest wyposażony w windę. Osoby niepełnosprawne chcące załatwić sprawę, proszone są o udanie się do Informacji budynku głównego przy ul. Rynek 12, wejściem od strony ul. Basztowej. Pracownik zostanie wezwany i osoba będzie mogła załatwić sprawę na miejscu.

Toaleta dostępna znajduje się w budynku głównym przy ul. Rynek 12.

Nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, jednak w przypadku potrzeby istnieje możliwość skorzystania z przenośnej pętli indukcyjnej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Urząd Miasta w Jaśle, Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Kazimierza Wielkiego 5

Budynek jest usytuowany w ścisłym centrum miasta Jasła, przy ulicy Kazimierza Wielkiego 5.

Do budynku prowadzą 2 wejścia: główne – bezpośrednio z przyległego chodnika ul. Kazimierza Wielkiego oraz boczne od podwórza.

Przed wejściem głównym znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia bocznego prowadzą schody. Dla gości przeznaczone jest wejście główne.

W godzinach pracy Urzędu Miasta w Jaśle istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników Urzędu przy wejściu do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. +48 (13) 44 86 371.

Po prawej stronie od wejścia głównego znajduje się recepcja.

Wszystkie pomieszczenia parteru jak i wszystkie pomieszczenia piętra są na jednym poziomie. Szerokość korytarzy i brak progów umożliwia swobodne poruszanie się osób na wózkach.

Sala konferencyjna i pomieszczenia przeznaczone dla funkcjonowania inkubowanych firm dostępne są dla osób na wózkach.

Toaleta dostępna znajduje się na parterze na wprost drzwi wejściowych.

W budynku jest winda. Winda łączy kondygnacje budynku od parteru do pierwszego piętra. Dostosowana do potrzeb osób niewidomych lub słabowidzących (wypukłe cyfry, alfabet Brille’a), osób na wózkach. Wewnątrz budynku nie ma pochylni, platform.

Przy budynku brak jest miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się w niedalekiej odległości na ul. Stromej na parkingu przy Starostwie Powiatowym w Jaśle.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Obiekt wyposażony jest w urządzenie kontrolujące strefy wejścia na teren budynku. System oparty jest na magistrali dwuprzewodowej z funkcją pętli indukcyjnej. Pętla indukcyjna emituje sygnały elektromagnetyczne w celu zakomunikowania dźwiękiem wszelkich połączeń przychodzących. Funkcja jest przydatna dla użytkowników z upośledzeniem słuchu.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a (za wyjątkiem panelu sterującego windą) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Urząd Miasta w Jaśle, budynek przy ul. Sokoła 8

Do budynku prowadzi 1 wejście.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Budynek nie jest wyposażony w windę. Osoby niepełnosprawne chcące załatwić sprawę, proszone są o udanie się do Informacji budynku głównego przy ul. Rynek 12, wejściem od strony ul. Basztowej. Pracownik zostanie wezwany i osoba niepełnosprawna będzie mogła załatwić sprawę na miejscu.

Toaleta dostępna znajduje się w budynku głównym przy ul. Rynek 12.

Przy budynku nie znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się w niedalekiej odległości, na parkingu na Placu Żwirki i Wigury.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, jednak w przypadku potrzeby istnieje możliwość skorzystania z przenośnej pętli indukcyjnej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.