Jak zmieniała się jasielska Straż Miejska

Już ponad ćwierć wieku minęło od utworzenia w Jaśle Straży Miejskiej i od tego czasu pracownicy tej umundurowanej formacji czuwają nad porządkiem w mieście. Tę formację, przeznaczoną do dbania o ład i porządek powołał burmistrz Miasta Jasła Andrzej Kachlik na podstawie Zarządzenia Nr 5/92 z dnia 31 stycznia 1992 r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Jaśle. Jednocześnie został nadany jej statut – stanowiący  załącznik do zarządzenia.

Z chwilą utworzenia Straży Miejskiej został powołany także Komendant, którym został Kazimierz Wiśniowski. Skład pierwszej jasielskiej straży był bardziej niż skromny, oprócz komendanta byli to – Buba Krzysztof, Cetnar Andrzej, Górski Wiesław, Skicki Marek.

Wszyscy mieli uprawnienia i zapał, ale niewiele poza tym. Bez pojazdu, bez zaplecza sprzętowego, budowali formację, która istnieje do dzisiaj. Na siedzibę Straży Miejskiej w Jaśle wydzielone zostało pomieszczenie w budynku Urzędu Miejskiego w Jaśle.

Początki nie były łatwe. Realizację zadań stojących przed Strażą Miejską w Jaśle utrudniały nie tylko braki szczegółowych aktów normatywnych regulujących funkcjonowanie straży miejskich, sprzętu, ale i swoisty brak przekonania społeczeństwa do kolejnej formacji mundurowej. Z upływem czasu poziom zaufania mieszkańców Jaśle do strażników wzrastał. Namacalnym tego dowodem była rosnąca z roku na rok liczba interwencji przyjmowanych od jaślan.

Pierwszy rok działalności, Straż Miejska w Jaśle zamknęła stanem osobowym liczącym 9 osób ( Komendant i 8 strażników). Z czasem przybywało strażników, ale i ubywało, bo niektórzy mieli inne plany na życie. Zwiększający się stan osobowy funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Jaśle wymusił w roku 1996 konieczność zmiany lokalizacji siedziby, która przeniesiona została do budynku przy ulicy PCK 2a.

Przełomowym momentem funkcjonowania był rok 1997 w którym ukazała się ustawa o strażach gminnych, która ujednoliciła prawa i obowiązki strażników. Wszyscy strażnicy w Polsce dostali takie samo umundurowanie, które obowiązuje do dziś. Jasielska Straż Miejska zmieniła się od lat 90, pod każdym względem. Rok 1998 to zmiana umundurowania, dystynkcji  i znaków identyfikacyjnych. Na ulicach miasta Jasła pojawili  się strażnicy w nowym umundurowaniu. Zmiany przepisów spowodowały systematyczne zwiększanie zadań i kompetencji Straży Miejskiej, szczególnie w zakresie: gospodarki odpadami komunalnymi i ciekłymi, spożywania alkoholu, palenia papierosów i zakłócania porządku i spokoju publicznego.

Lata 2003 – 2004 to rozpoczęcie współpracy w zakresie działalności edukacyjnej w przedszkolach i szkołach na terenie naszego miasta. Prowadzone do dziś przez Zespół ds. Profilaktyki Szkolnej przedsięwzięcia, propagujące szeroko rozumiane bezpieczeństwo, to znakomity pomysł na współpracę w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki szkolnej.

W latach 2003-2006 szczególny nacisk położony został na poprawę stanu czystości i porządku oraz bezpieczeństwa  na terenie miasta. Był to czas wprowadzenia strażników osiedlowych na terenie miasta.

Rok 2007 to czas kiedy w mieście powstaje monitoring wizyjny. Centrum Monitoringu mieści się przy ul. PCK 2a, w budynku Straży Miejskiej. Na chwilę obecną obraz zdarzeń rejestrowany jest przy pomocy 36 kamer zlokalizowanych na terenie miasta. Na przestrzeni tych kilku lat istnienia systemu monitoringu wizyjnego Miasta Jasła ilość interwencji podejmowanych rocznie przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej, zarejestrowanych przy pomocy kamer waha się od 300 do nawet 700.

Obecna Straż Miejska w Jaśle liczy 19 funkcjonariuszy.

Straż Miejska, często niedoceniana w codziennej pracy, ma jeden cel – zapewnić bezpieczeństwo lokalnej społeczności poprzez ochronę porządku publicznego. Strażnicy pracują w różnych obszarach, poza interwencjami związanymi z porządkiem, bezpieczeństwem, prowadzą też liczne działania prewencyjne m.in. wśród uczniów, osób starszych, pomagają bezdomnym, zwierzętom. Funkcjonariusze biorą też udział przy organizacji i zapewnieniu bezpieczeństwa miejskich imprez. Bywają też często sprawy trudne, wymagające konsekwentnego działania. Działania Straży Miejskiej to nie tylko egzekwowanie przepisów, ale również, a może przede wszystkim inicjowanie zadań, mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa w naszym mieście. Praca strażnika nie należy do łatwych, nie zawsze też możemy liczyć na zrozumienie ze strony mieszkańców. Jednak, powierzone nam zadania staramy się wykonywać z zaangażowaniem i odpowiedzialnością.