Zwierzęta w mieście

Jeżeli posiadasz psa lub inne zwierzę domowe, pamiętaj o obowiązku posprzątania zanieczyszczeń po swoim pupilu, w szczególności z chodnika, jezdni, placu, parkingu, z terenów zielonych takich jak: zieleńce, parki. Dopuszczane jest wyrzucanie psich odchodów do koszy ulicznych pod warunkiem, że są one umieszczane w worku papierowym lub foliowym.

Nieposprzątanie zanieczyszczeń pozostawionych przez twoje zwierzę jest wykroczeniem z art. 10 ust. 2 i ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zagrożone karą grzywny do 500zł.

 Obowiązki właścicieli psów:

Zgodnie z przepisami  "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jasła" właściciele psów zobowiązani są do:

 1. Zarejestrowania i oznakowania psa w terminie 14 dni od wejścia w jego posiadanie
  w sposób umożliwiający identyfikację właściciela psa.
 2. W przypadku psa rasy uznawanej za agresywną- uzyskanie zezwolenia Burmistrza
  Miasta Jasła na utrzymywanie psa takiej rasy.
 3. Uiszczania należnych opłat od posiadania psów w wysokości ustalonej przez Radę Miejską Jasła.
 4. Systematycznego szczepienia psów w wieku powyżej trzech miesięcy przeciwko wściekliźnie zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zwalczania chorób zakaźnych.
 5. Okazywanie na żądanie władz sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych, straży
  miejskiej zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu.
 6. Wyrejestrowania psa w Urzędzie Miasta w Jaśle w terminie 14 dni od dnia zbycia lub jego padnięcia.
 7. Wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywna- w kaganiec.

  Pamiętaj!

  Art. 77 KW- Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia podlega karze grzywny do 250 zł lub karze nagany.
  Art. 78 KW- Kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne podlega karze grzywny do 1,000 zł lub karze nagany.
  Art. 108 KW- Kto szczuje psem człowieka, podlega karze grzywny do 1,000 zł lub karze nagany.

  Pamiętaj!

  W niektórych miejscach na terenie miasta Jasła występuje całkowity zakaz wprowadzania psów i innych zwierząt domowych:
  • Park Miejski przy ul. Kołłątaja.
  • Skwery- Św. Antoniego przy ul. Mickiewicza oraz skwery przy ul. Czackiego i Asnyka.
  • Place zabaw, piaskownice, plaże, kąpieliska,
   tereny rekreacyjne.
  • Tereny szkolne i przedszkolne, boiska, boiska szkolne,
   ogródki przedszkolne.
  • Tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał Rady Miejskiej Jasła.

   Pamiętaj!

   Jeżeli zauważysz na terenie miasta ranne, martwe lub zagubione zwierzę to zgłoś ten fakt do Straży Miejskiej dzwoniąc pod numer 986.
   Nasza jednostka przeprowadzi oględziny w tej sprawie i powiadomi odpowiednie, przeznaczone do tego instytucje takie jak: Wydział Gospodarki Odpadami- w przypadku zwierząt martwych lub lekarza weterynarii- w przypadku zwierząt rannych i zagubionych.

   Straż Miejska nie zajmuje się wyłapywaniem zwierząt na terenie miasta Jasła. Uprawniony do tego jest lekarz weterynarii, z którym miasto ma podpisaną umowę dotyczącą wyłapywania zwierząt. Złapanie zwierzęcia to zadanie trudne, często wymagające współpracy kilku osób, dlatego strażnicy miejscy najczęściej pomagają w tym przedsięwzięciu lekarzom weterynarii.


   Dzikie zwierzęta w mieście
   Dzikie zwierzęta w poszukiwaniu pożywienia podchodzą coraz bliżej do zamieszkałych posesji. Przychodzą z lasów, pól, najczęściej widywane są na obrzeżach miasta, a zdarza się, że i w centrum. Wiele z nich ginie potrącone przez samochód, część zostaje ranna skacząc przez ogrodzenia. Po opatrzeniu ran przez weterynarzy, w wielu przypadkach udaje się je wypuścić do lasu.
                    
   Jeżeli dzikie zwierze znajdzie się na naszej posesji i nie jest w stanie samodzielnie się wydostać, jest ranne lub niepokojąco się zachowuje, można zgłosić ten fakt do dyżurnego Straży Miejskiej dzwoniąc pod bezpłatny numer tel. 986. Dyżurny powiadamia odpowiednie, przeznaczone do tego służby np: powiatowego lekarza weterynarii, który zajmie się rozwiązaniem problemu. Działania te często wymagają użycia specjalnego sprzętu. Jeśli zwierzę jest zdrowe i nie ma okaleczeń, wypuszczane jest na wolność w bezpiecznym miejscu.

    
Dodatkowe informacje