Zadania i obowiązki

 Zadania

„Straż Miejska ma za zadanie nieustannie służyć społeczności lokalnej pracując na rzecz zapewnienia porządku i spokoju publicznego, jako istotnego elementu rozwoju miasta i jego bezpieczeństwa".

Zgodnie z art. 11 Ustawy o strażach gminnych do zadań Straży należy w szczególności:

1. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.
2. Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie przewidzianym
    w przepisach o ruchu drogowym.
3. Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, 
    pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych
    miejscowych zagrożeń.
4. Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo
    miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub
    zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także
    ustalenie, w miarę możliwości świadków zdarzenia.
5. Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.
6. Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas
    zgromadzeń i imprez publicznych.
7. Doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania,
    jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym,
    znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu
    i zdrowiu innych osób.
8. Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie
    i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw
    i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami
    państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.
9. Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych
    dla potrzeb gminy.

Obowiązki

Zgodnie z art. 27 Ustawy o strażach gminnych do obowiązków strażnika należy:

1. Przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych.
2. Poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej.
3. Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej.
4. Podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia,
    a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi.
5. Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, przełożonymi,
    podwładnymi oraz współpracownikami.
6. Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
7. Zachowanie się z godnością w czasie pracy, jak również poza nią.

 

 

 

Dodatkowe informacje