Uprawnienia

Zgodnie z art. 12 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych funkcjonariusz Straży Miejskiej ma prawo do:

1. Udzielania pouczeń, zwracania uwagi, ostrzegania oraz stosowania innych środków oddziaływania wychowawczego.
2. Legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości.
3. Ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji.
3a.  Dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży osoby:
        a. W przypadku której istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zabronionego
             pod groźbą kary.
        b. W związku z wykonywaniem czynności określonych  w punkcie 3.
        c. W związku z wykonywaniem czynności podejmowanych wobec osób nietrzeźwych 
            w celu   doprowadzenia ich do izby wytrzeźwień lub do miejsca zamieszkania, jeżeli
            zachodzi uzasadnione podejrzenie, że osoba ta posiada przy sobie niebezpieczne
            przedmioty dla życia lub zdrowia ludzkiego.
4. Nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.
5. Dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych- w trybie
i zakresie określonym w Kodeksie postępowanie w sprawach o wykroczenia.
6. Usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez  blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonych  w przepisach o ruchu drogowym.
7. Wydawania poleceń.
8. Żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych.
9. Zwracania się, w nagłych przypadkach o pomoc do jednostek gospodarczych prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby  o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w  ustawie o Policji.
10. Obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń z miejsc publicznych.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych. Dz.U. 1997 nr 123 poz. 779.

Straż Miejska podczas wykonywania swoich zadań  ma obowiązek respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka. Czynności te powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby, wobec której zostają podjęte.

Zgodnie z art. 14 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, strażnik ma prawo stosować środki przymusu bezpośredniego wobec osób uniemożliwiających wykonanie przez niego ustawowych zadań.

Do środków przymusu bezpośredniego należą:
1. Siła fizyczna w postaci technik: transportowych, obrony
i obezwładnienia.
2. Kajdanki.
3. Pałka służbowa.
4. Psy i konie służbowe.
5. Przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.
6. Ręczne miotacze substancji obezwładniających.
7. Siatka obezwładniająca wobec zwierząt.

Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Dz.U. 2013 poz. 628.

Środki przymusu bezpośredniego powinny być stosowane w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały użyte. 
Zgodnie z art. 23 Ustawy o strażach gminnych, strażnik w związku z wykonywaniem czynności służbowych korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

Dodatkowe informacje