Historia

„Ślubuję uroczyście służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo ludzi, przestrzegać porządku prawnego i dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby.”
„Tak mi dopomóż Bóg”.

Straż Miejska w Jaśle została powołana przez Burmistrza Miasta Jasła Andrzeja Kachlika na podstawie Zarządzenia Nr 5/92 z dnia 31 stycznia 1992 r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Jaśle. Jednocześnie został nadany jej statut – stanowiący  załącznik do zarządzenia. Statut określił strukturę organizacyjną, zakres zadań, umundurowanie i dystynkcje, uzbrojenie oraz uprawnienia i obowiązki funkcjonariuszy straży.

Kalendarium Straży Miejskiej w Jaśle

• 1 lutego 1992 r. powstanie Straży Miejskiej w Jaśle.
• Z chwilą utworzenia Straży został powołany także Komendant Straży, którym został Pan Kazimierz Wiśniowski (nadal pracuje w Urzędzie Miasta w Jaśle jako Pełnomocnik Burmistrza ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Zastępca Szefa Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego).
• Pierwsi pracownicy Straży Miejskiej zostali zatrudnieni z dniem 17 lutego 1992 r., byli to: Buba Krzysztof, Cetnar Andrzej, Górski Wiesław, Skicki Marek.
• Luty/marzec 1992 r. 2 tygodniowe szkolenie nowych pracowników, przeprowadzone przez Komendę  Wojewódzką Policji w Krośnie zakończone egzaminem  dopuszczającym do pracy w Straży.
• 16 marca 1992 r. strażnicy rozpoczęli odbywanie miesięcznej praktyki w Komendzie Rejonowej Policji w Jaśle, która miała na celu praktyczne doskonalenie zdobytych podczas szkolenia umiejętności.
• Maj/czerwiec 1992 r. uzyskanie pozwoleń na broń gazową i korzystanie z częstotliwości radiowej.
• Lipiec/sierpień 1992 r. zakup umundurowania, niezbędnego wyposażenia i sprzętu radiowo – technicznego.
• 1 września 1992 roku został zakończony okres organizacyjny , w tym dniu na ulicach Jasła pojawili się pierwsi umundurowani, w pełni wyposażeni funkcjonariusze Straży Miejskiej w Jaśle.
• Pierwszy rok działalności Straż Miejska w Jaśle zamknęła stanem osobowym liczącym 9 osób (Komendant i 8 strażników).

Zadania realizowane w początkowym okresie działalności: ochrona zieleni, egzekwowanie plakatowania w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych, kontrole dotyczące utrzymania porządku i czystości, egzekwowanie przepisów ruchu drogowego, działalność pod kątem utrzymania porządku i spokoju publicznego, kontrole prawidłowości oznakowania ulic, sprawdzanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, likwidację dzikich wysypisk odpadów komunalnych, ochrona środowiska, egzekwowanie odśnieżania i usuwania śliskości na chodnikach, kontrole gminnych placów targowych pod względem zakazu handlu w miejscach do tego nieprzeznaczonych oraz pobieranie opłat targowych.


Kalendarium Straży Miejskiej w Jaśle

• 1996 r. przeniesienie siedziby Straży Miejskiej w Jaśle do budynku przy ul. PCK.
• Zmiana podstaw prawnych działania straży gminnych (miejskich) związana uchwaleniem Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych.
• 1998 r. – zmiana umundurowania, dystynkcji  i znaków identyfikacyjnych. Na ulicach miasta Jasła pojawiają się strażnicy w obecnym umundurowaniu.

Systematyczne  zwiększanie zadań i kompetencji Straży Miejskiej szczególnie w zakresie: gospodarki odpadami komunalnymi i ciekłymi, spożywania alkoholu, palenia papierosów i zakłócania porządku i spokoju publicznego.


Kalendarium Straży Miejskiej w Jaśle

• W latach 2002-2004 stopniowe zwiększanie ilości zatrudnionych strażników do stanu 21 osób.
• 2003 r. rozpoczęcie działalności szeroko rozumianej profilaktyki szkolnej.
• 2003 r. wprowadzenie 20 dzielnicowych na terenie miasta.
• W latach 2004-2006 szczególny nacisk położony został na poprawę stanu bezpieczeństwa na terenie miasta (nocne patrole).
• 2007 zakupienie fotoradaru i monitoringu wizyjnego miasta.
• 2009 r. znowelizowano ustawę o strażach gminnych (zaczęła obowiązywać 24 grudnia 2009 r.).

Zadania realizowane w kolejnych latach to: rozbudowa monitoringu wizyjnego poprzez systematyczne zwiększanie ilości kamer na terenie miasta, kontrola gospodarki odpadami, wspólne patrole z funkcjonariuszami Policji, prowadzenie profilaktyki szkolnej, działania związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta, szeroko rozumiana współpraca z Policja w zakresie poprawy bezpieczeństwa i zabezpieczania zgromadzeń i imprez masowych, nadanie straży dodatkowych uprawnień w ruchu drogowym i pieszym.

• 29 sierpnia 2012 r. Uroczyste obchody dwudziestolecie istnienia Straży Miejskiej w Jaśle.

Kalendarium Straży Miejskiej w Jaśle

Zadania realizowane w kolejnych latach przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej to: przeprowadzanie kontroli dotyczących utrzymania czystości i porządku w mieście, kontrole gospodarki odpadami, zabezpieczenie imprez masowych w celu utrzymania porządku i spokoju publicznego, egzekwowanie plakatowania w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych, dbanie o bezpieczeństwo w ruchu drogowym i pieszym, sprawdzanie dopełnienia obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, uczulanie mieszkańców miasta na obligatoryjne sprzątanie nieczystości po swoim zwierzęciu, kontrole prawidłowości oznakowania ulic, sprawdzanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, likwidację dzikich wysypisk odpadów komunalnych, wspólne patrole z funkcjonariuszami Policji, prowadzenie profilaktyki szkolnej, egzekwowanie odśnieżania i usuwania śliskości na chodnikach, kontrole gminnych placów targowych pod względem zakazu handlu w miejscach do tego nieprzeznaczonych, rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta.

 • 22 listopada 2013 r. utworzenie strony internetowej Straży Miejskiej w Jaśle i oddanie jej do użytku mieszkańcom miasta.
 • 7 marca 2014 r. ostatnie pożegnanie st. inspektora Zenona Adamiaka- długoletniego i zasłużonego funkcjonariusza Straży Miejskiej w Jaśle. 
 • marzec/kwiecień 2014 r. dalsza rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Jasła obsługiwanego przez pracowników Straży Miejskiej - pojawienie się kilku dodatkowych kamer na terenie jasielskich ulic i osiedli w celu zwiększenia bezpieczeństwa w mieście.
 • październik 2014 r. szkolenie funkcjonariuszy Straży Miejskiej w zakresie służby patrolowej i sprawowania przez nich funkcji strażnika osiedlowego.

Kalendarium Straży Miejskiej w Jaśle

 • 17 kwietnia 2015 r. wprowadzenie nowego regulaminu i struktury organizacyjnej Straży Miejskiej w Jaśle.
 • czerwiec 2015 r. zakup nowego radiowozu dostosowanego do celów pojazdu uprzywilejowanego według aktualnie obowiązujących norm, wyposażonego w wydzieloną przestrzeń przeznaczoną do przewozu osób zatrzymanych.
 • 27 czerwca 2015 r. zwycięstwo 6-osobowej reprezentacji Straży Miejskiej w 10. jubileuszowej edycji "Munduriady"- imprezy organizowanej cyklicznie przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA - Region Jasło. Jubileuszowy  Turniej Służb Mundurowych zbiegł się z uroczystymi obchodami 650-lecia nadania praw miejskich naszemu miastu.

Realizacja zadań Straży Miejskiej ukierunkowana jest na trzy obszary działania:

 1. Poprawa czystości i porządku na terenie miasta:
 • przeciwdziałanie podrzucaniu do koszy ulicznych i pod kosze uliczne odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych lub w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej;
 • nieprzestrzeganie przez właścicieli nieruchomości harmonogramów odbiorów poszczególnych frakcji odpadów komunalnych;
 • zapobieganie powstawaniu dzikich wysypisk;
 • kontrola właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych;
 • egzekwowanie obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej lub wyposażenia jej w przydomową oczyszczalnię lub zbiornik bezodpływowy;
 • egzekwowanie obowiązku regularnego opróżniania zbiorników bezodpływowych;
 • kontrola numeracji porządkowej nieruchomości;
 • w przypadku właścicieli psów- egzekwowanie obowiązków dotyczących rejestracji, oznakowania, szczepień i usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych w miejscach publicznych;
 • egzekwowanie przestrzegania zakazu wyprowadzania psów i innych zwierząt domowych w miejsca objęte zakazem na terenie miasta;
 • koordynowanie działań związanych z wyłapywaniem zwierząt bezpańskich, zagubionych, dzikich.

 2. Przeciwdziałanie przypadkom zakłócania spokoju i porządku publicznego:

 • ochrona bezpieczeństwa osób i porządku publicznego poprzez stały monitoring wyznaczonych miejsc, pozyskiwanie materiału dowodowego w przypadku popełnienia wykroczenia lub przestępstwa;
 • reagowanie na wszelkie przejawy łamania prawa ze szczególnym uwzględnieniem czynów o charakterze chuligańskim, aktów niszczenia mienia, czynów godzących w spokój i porządek publiczny, ujmowanie sprawców wykroczeń i przestępstw;
 • egzekwowanie przepisów prawa o ruchu drogowym w zakresie posiadanych kompetencji, w szczególności kontrola parkowania na miejscach dla osób niepełnosprawnych oraz na terenach zielonych.

 3. Profilaktyka i współpraca:

 • działania profilaktyczne poprzez prelekcje dla dzieci i młodzieży na terenie placówek oświatowych, organizowanie spotkań z nauczycielami i rodzicami na temat występujących zagrożeń i problemów;
 • stała współpraca z Policją w zakresie wymiany informacji oraz podejmowanie wspólnych działań;
 • współpraca z Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaśle oraz innymi instytucjami w zakresie ratowania zdrowia, życia oraz mienia;
 • współpraca z zarządami osiedli w zakresie utrzymania porządku publicznego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje