Odpady i nieczystości

Nowy system gospodarki odpadami obowiązuje w całej Polsce od 1 lipca 2013 roku. Powodem jego wprowadzenia była zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W chwili obecnej gmina przejęła obowiązki od właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarki odpadami, w zamian za opłatę uiszczaną na rzecz gminy. Dotychczasowe umowy na odbiór odpadów komunalnych zostały zastąpione deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Od 1 lipca br. wszystkie nieruchomości w zakresie odbioru odpadów są obsługiwane przez Miasto Jasło, poprzez wyłonioną w przetargu firmę Handlowo- Usługową Eko-Max. Możemy wyróżnić dwa sposoby zbierania odpadów: selektywny (segregacja odpadów) lub nieselektywny. Należy jednak pamiętać, że właściciele nieruchomości segregujący odpady ponoszą niższe opłaty za ich wywóz- zniżka wynosi 25%. Odpady odbierane są w wyznaczone dni tygodnia- zgodnie z harmonogramami, które dostarczone zostały mieszkańcom oraz dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Najważniejsze problemy nowego systemu

Wszyscy mieszkańcy Jasła pragną, aby ich miasto było utrzymane w należytej czystości! Jednak, aby tak się stało, każdy z nas musi zwracać uwagę na wszelkie próby niszczenia ładu i porządku na terenie całego miasta. Najwięcej trudności w tym zakresie przysparza:

 • Podrzucanie odpadów komunalnych do koszy ulicznych oraz pod te kosze.
 • Niewłaściwe postępowanie z odpadami budowlanymi, szczególnie stosowane przez firmy remontowo-budowlane, które są podrzucane do pojemników pod blokami.
 • Rozbieranie i demontaż zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz podrzucanie jego elementów do pojemników na odpady ustawione pod blokami.
 • Tworzenie się "nielegalnych wysypisk śmieci" poprzez podrzucanie odpadów na skraje lasów, na pola i na nieużytkowane działki.
        
          
           Ul. Na Kotlinę- rejon Podkarpackiej Szkoły Wyższej

          
           ul. Produkcyjna- rejon Nowego Stylu

  Skuteczne funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami wymaga wprowadzenia odpowiedniego nadzoru w celu wyeliminowania zjawisk, które zaburzają jego funkcjonowanie, a tym samym zagrażają głównym jego celom. Wszystkie obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie właściwego postępowania z odpadami komunalnymi zawarte są w "Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jasła". Regulamin ten jest aktem prawa miejscowego, wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej Jasła Nr XLII/402/2013 z dnia 3 kwietnia 2013 roku. Kontrolą i egzekwowaniem przepisów zawartych w Regulaminie zajmują się funkcjonariusze Straży Miejskiej.

  Więcej informacji na temat nowego systemu gospodarki odpadami można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta www.jaslo.pl/MZGO.


              
Dodatkowe informacje