Czy wiesz, że ...

Jeżeli mieszkasz w zabudowie jednorodzinnej pamiętaj o oznakowaniu swojej posesji poprzez umieszczenie tabliczki z numerem porządkowym. Nieoznakowanie posesji jest wykroczeniem z art. 64§1 KW zagrożone karą grzywny w wysokości 100 zł.

Pamiętaj kierowco, że polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi.

Pamiętaj mieszkańcu o zakazie termicznego przekształcania odpadów poza spalarniami lub współspalarniami odpadów. Jest to wykroczenie z art. 71 Ustawy o odpadach, które podlega karze aresztu albo grzywny w wysokości do 500 zł.

Pamiętaj, jeżeli zabierasz psa do lasu nie wolno Ci puszczać go luzem, poza czynnościami związanymi z polowaniem. Jest to wykroczenie z art. 166 KW podlegające karze grzywny lub nagany.

Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż miejską lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza tego pojazdu.

Pamiętaj kierowco, jeżeli znajdujesz się w strefie zamieszkania, to piesi mają prawo korzystać tam z całej szerokości drogi i mają pierwszeństwo przed pojazdami.

Pamiętaj, jeżeli mieszkasz w zabudowie jednorodzinnej, to jesteś zobowiązany do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika położonego wzdłuż twojej nieruchomości.


Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest zobowiązany iść lewą stroną drogi.

Pamiętaj kierowco, że korzystanie podczas jazdy z telefonu, wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem jest wykroczeniem z art. 97 KW, które jest zagrożone karą grzywny w wysokości 200 zł i 5 punktów karnych.

Pamiętaj, że przeterminowane leki należy gromadzić w specjalnych pojemnikach ustawionych w Urzędzie Miasta w Jaśle lub w aptekach, które przystąpiły do programu zbiórki przeterminowanych leków.

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną kierującą pojazdem samochodowym oznaczonym kartą parkingową to możesz nieodpłatnie parkować w całej strefie płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Jasła.

Pamiętaj mieszkańcu, że na terenie Parku Miejskiego, Ogrodu Jordana, Parku Linowego i Ośrodka przy ul. Kwiatowej obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania psów i innych zwierząt domowych.

Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć ją w pojemniki do zbierania odpadów oraz dbać o utrzymywanie ich w należytym stanie technicznym i czystościowym.

Pamiętaj mieszkańcu, aby zgromadzone przez ciebie odpady były wystawiane przed twoją posesję w dniu ich odbioru przez odpowiednie służby, a nie dzień wcześniej. Na pewno będzie to sprzyjało poprawieniu wizerunku naszego miasta.

Pamiętaj kierowco, jeżeli prowadząc pojazd mechaniczny zdarzy ci się potrącić zwierzę to jesteś zobowiązany, w miarę możliwości zapewnić mu stosowną pomoc i wezwać na miejsce odpowiednie służby.

Zwolnienie psa ze smyczy, ale z nałożonym kagańcem, jest dozwolone jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w sytuacji, gdy posiadacz ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem.

Pamiętaj mieszkańcu, że masz obowiązek dbać o czystość i porządek w obrębie swojej nieruchomości i utrzymywać ją w należytym stanie sanitarnym. Stanowi o tym art. 117 § 1 Kodeksu Wykroczeń. Kto nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy podlega karze grzywny albo karze nagany.

Zgodnie z przepisami, w miejscach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powinna być uwidoczniona informacja o szkodliwości spożywania alkoholu. Nieuwidacznianie jej stanowi wykroczenie z art. 45 pkt 2 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i zagrożone jest karą grzywny w wysokości 150 zł.

Pamiętaj mieszkańcu, że zabronione jest umieszczanie ogłoszeń, plakatów, ulotek, napisów, rysunków w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym. Jest to wykroczenie z art. 63a § 1 Kodeksu Wykroczeń, które podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 500 złotych.

Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia organu gminy właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa. Zezwolenie wydaje się na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa. 

Pamiętaj mieszkańcu, że wykonywanie działalności gospodarczej bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu lub rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia podlega, zgodnie z art. 60¹ § 1 Kodeksu Wykroczeń karze ograniczenia wolności albo grzywny.


Zabronione jest wypalanie trawy, słomy lub pozostałości roślinnych na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania.


Pamiętaj mieszkańcu, że kto samowolnie ustawia, niszczy, uszkadza, usuwa, włącza lub wyłącza znak, sygnał, urządzenie ostrzegawcze lub zabezpieczające albo zmienia ich położenie, zasłania je lub czyni niewidocznymi, zgodnie z art. 85 § 1 Kodeksu Wykroczeń  podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Pamiętaj, że utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego może skutkować karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny w wysokości do 500 zł. Jest to czyn z art. 143 Kodeksu Wykroczeń. W razie jego popełnienia można orzec obowiązek zapłaty równowartości wyrządzonej szkody albo obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

Dodatkowe informacje