Sprzedawał alkohol bez zezwolenia

W dniu 21 marca, we wtorek członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przy udziale Straży Miejskiej, dokonywali przeglądu punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Przeprowadzone kontrole dotyczyły obowiązku uwidaczniania informacji o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych w punktach sprzedaży, a także zakazu podawania go i sprzedawania osobom niepełnoletnim i nietrzeźwym. W większości skontrolowanych miejsc nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości, a tabliczki były zamieszczone prawidłowo i zgodnie z przepisami.
Podczas kontroli  jednego z obiektów handlowych, ujawniono fakt prowadzenia sprzedaży alkoholu bez wymaganego zezwolenia. Okazało się, że właściciel nie posiadał koncesji na sprzedaż alkoholu, gdyż dopiero się o nią starał. Sprzedaż alkoholu bez zezwolenia jest to przestępstwo z art. 43 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Obecnie trwają dalsze czynności mające na celu wyjaśnienie okoliczności tej sprawy.


Dodatkowe informacje