Strefy płatnego parkowania

Dnia 3 grudnia 2007 roku weszła w życie Uchwała Nr XII/89/2007 Rady Miasta wprowadzająca na terenie Jasła strefę płatnego parkowania niestrzeżonego. Jest to wydzielona część miasta, w której mamy obowiązek ponosić opłaty za parkowanie pojazdu  na drodze publicznej.  Wjazd do SPP oznaczony jest znakiem drogowym pionowym „D-44” strefa parkowania, natomiast wyjazd oznakowany jest znakiem „D-45” koniec strefy parkowania. Obecnie w Jaśle płatna strefa parkowania liczy około 230 miejsc postojowych.

                                     

Parkowanie pojazdu w SPP wymaga zakupienia karty parkingowej, którą należy wyłożyć za przednią szybę wewnątrz pojazdu, w sposób umożliwiający jej odczytanie z zewnątrz. Tak samo postępujemy wobec posiadania wykupionego abonamentu, karty parkingowej dla inwalidów lub dokumentu uprawniającego do parkowania ze stawką zerową.

Opłata za parkowanie pojazdu w strefie płatnego parkowania wynosi:

 • 1,00 zł – to pierwsza rozpoczęta godzina parkowania pojazdu.
 • 1,00 zł – to druga i każda następna rozpoczęta godzina parkowania pojazdu.
 • 100,00 zł – to miesięczny abonament za jedno ogólnodostępne stanowisko parkingowe.

Jednorazowe karty parkingowe można nabyć w Wydziale Gospodarki Odpadami przy ul. Sokoła 8 oraz w wyszczególnionych Kioskach Wielobranżowych zamieszczonych na tablicach informacyjnych przy płatnych parkingach. Na terenie miasta umieszczone są także 3 parkometry umożliwiające zakup opłaty parkingowej. Jeden z nich znajduje się na płycie Rynku, drugi przy ul. Kościuszki obok JDK, a trzeci przy ul. Armii Krajowej obok Sądu Rejonowego.Kierowca jest zobowiązany ponieść opłatę za parkowanie w SPP w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-17.00 z wyjątkiem dni świątecznych.

W Jaśle płatne strefy parkowania obowiązują na wymienionych odcinkach ulic:

 • Ul. Stroma/ parking obok Starostwa Powiatowego
 • Ul. Basztowa/ parking za Urzędem Miasta
 • Ul. Rynek/ parking przed Urzędem Miasta
 • Ul. Koralewskiego/ parking od ul. Karmelickiej do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
 • Plac Żwirki i Wigury
 • Ul. Sokoła/ parking od ul. Kościuszki do ul. Asnyka
 • Ul. Mickiewicza/ parking od ul. Czackiego do ul. Asnyka
 • Ul. Słowackiego/ parking od ul. Franciszkańskiej do ul. Czackiego
 • Ul. Kołłątaja I/ parking przed Jasielskim Domem Kultury
 • Ul. Kołłątaja II/ parking od ul. Asnyka do ul. Czackiego
 • Ul. 3-go Maja I/ parking przez Pocztą
 • Ul. 3-go Maja II/ parking od ul. Ducala do ul. Staszica
 • Ul. Staszica I/ parking od ul. Kołłątaja do ul. Armii Krajowej
 • Ul. Staszica II/ parking przed Urzędem Skarbowym
 • Ul. Kościuszki I/ parking od Ul. Igielnej do ul. Sokoła
 • Ul. Kościuszki II/ parking od ul. Rejtana do ul. Kołłątaja
 • Ul. Kościuszki III/ parking na wysokości bloku nr 20
 • Ul. Armii Krajowej/ Parking przed Sądem Rejonowym

Zgodnie z nową Uchwałą Nr XI/93/2015 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 lipca 2015 r., zmieniającą dotychczasową uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania:

Opłatę za parkowanie można wnosić w następujący sposób:
1) opłatę jednorazową - poprzez:
a) skasowanie zakupionej uprzednio w punktach sprzedaży jednorazowej karty parkingowej;
b) uiszczenie opłaty w parkometrze;
c) system płatności mobilnych;
2) opłatę zryczałtowaną – poprzez zakup dziennych i miesięcznych kart abonamentowych.

W przypadku wniesienia opłaty za pomocą systemu płatności mobilnych, potwierdzenie dokonania opłaty zostaje w formie elektronicznej umieszczone na odpowiednim serwerze, pozwalającym na elektroniczną weryfikację wniesionej opłaty. W takim przypadku pojazd powinien być oznakowany w sposób przewidziany przez operatora systemu płatności mobilnych poprzez umieszczenie naklejki operatora na przedniej szybie pojazdu w widocznym miejscu.

W przypadku stwierdzenia nie wniesienia opłaty za parkowanie w SPP pobiera się opłatę dodatkową w wysokości:
1) 30,00 zł, jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona w terminie 7 dni od dnia parkowania bez uiszczenia opłaty;
2) 50,00 zł, jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona po terminie określonym w pkt 1. W przypadku nie wniesienia powyższej opłaty w terminie 14 dni od dnia parkowania bez uiszczenia opłaty, ściągnięcie opłaty nastąpi w trybie egzekucji administracyjnej.

Parkowanie pojazdu po upływie czasu określonego na bilecie kontrolnym jest równoznaczne z brakiem wniesienia opłaty za płatny parking. Również nie wyłożenie za przednią szybę pojazdu biletu kontrolnego, abonamentu, karty zerowej czy karty parkingowej dla inwalidów w sposób umożliwiający ich poprawne odczytanie jest uznawane jako brak wniesienia opłaty za parkowanie. Kontrolę w zakresie uiszczenia opłaty w strefie płatnego parkowania prowadzi Straż Miejska w Jaśle.


Pamiętaj !
Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną, posiadającą kartę parkingową dla inwalidów jesteś uprawniony do parkowania pojazdu we wszystkich strefach płatnego parkowania na terenie Miasta Jasła bez konieczności uiszczenia opłaty za postój. Karta parkingowa dla inwalidów musi być wystawiona za przednią szybę pojazdu w sposób umożliwiający jej odczytanie przez osobę kontrolującą.

Dodatkowe informacje