Mandat

Jeżeli popełniłeś wykroczenie to funkcjonariusz Straży Miejskiej jest uprawniony do nałożenia na Ciebie grzywny w drodze mandatu karnego.

Oczywiście każdy z nas ma prawo nie zgodzić się z oceną funkcjonariusza, co do okoliczności popełnienia wykroczenia. W takim przypadku zgodnie z przepisami „Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia” osobie ukaranej mandatem karnym przysługuje prawo do odmowy jego przyjęcia. Jeżeli sprawca wykroczenia skorzysta z tego prawa to wtedy funkcjonariusz Straży sporządzi względem niego stosowną dokumentację i skieruje wniosek o ukaranie do właściwego miejscowo Sądu Rejonowego. Trzeba się jednak liczyć z tym, że w razie uznania winy sprawcy, będzie on zmuszony pokryć także koszty postępowania sądowego.

Rodzaje mandatów karnych

Możemy wyróżnić trzy rodzaje mandatów karnych:

• Kredytowany- staje się prawomocny z chwilą podpisania i przyjęcia go przez ukaranego
  (art. 98 § 3 K.p.o.w).

• Gotówkowy- staje się prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny funkcjonariuszowi, który
   ją  nałożył (art. 98 § 2 K.p.o.w).

• Zaoczny- staje się prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny we wskazanym miejscu
  
i terminie (art. 98 § 5 K.p.o.w).

Ściąganie grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego następuje w trybie przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wysokość grzywny

W postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości od 20 do 500 złotych. W przypadku zbiegu przepisów ustawy - do 1000 złotych. Wysokość grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane wykroczenia określa załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, Dz.U.03.208.2026 z późn. zm., zwany taryfikatorem.
Uchylenie mandatu

Zgodnie z Kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia nałożony przez funkcjonariusza mandat karny nie może zostać uchylony chyba, że grzywna została nałożona za czyn nie będący wykroczeniem. Wówczas odwołanie można złożyć w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się mandatu. Jedynym organem władnym do uchylenia prawomocnego mandatu karnego jest właściwy miejscowo i rzeczowo Sąd Rejonowy.
Należy pamiętać, że w świetle obowiązujących przepisów, Komendant Straży Miejskiej nie posiada kompetencji do unieważnienia bądź cofnięcia nałożonego przez funkcjonariusza mandatu karnego.

Opłacenie mandatu karnego

Grzywna nałożona mandatem karnym kredytowanym powinna być uiszczona w terminie 7 dni od daty przyjęcia mandatu (art. 98 § 3 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).
Uiszczając grzywnę w urzędzie pocztowym lub w banku, należy dodatkowo liczyć się z kosztami opłat manipulacyjnych. Nr konta, na który można wpłacić grzywnę umieszczony jest na odcinku A i B otrzymanego mandatu. Mandat bez opłat manipulacyjnych można zapłacić w kasie Urzędu Miasta (II piętro - pokój nr 218), czynnej: w poniedziałki, w godzinach od: 7.40 do 16.45, od wtorku do czwartku, w godzinach od: 7.40 do 15.15, a w piątki i ostatni dzień miesiąca, w godzinach: od 7.40 do 14.00.

Mandat można także zapłacić przelewem na konto
Urzędu Miasta Jasła na numer rachunku:

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. ODDZIAŁ W JAŚLE

63 1600 1462 1844 2153 9000 0002
W opisie należy wpisać serię i numer mandatu.

Dodatkowe informacje